Dopis Boha člověku

5. února 2010 v 12:38 |  život a víra
Tento text, jsem jednou dostala e-mailem a hodně mě oslovil. Proto ho vkládám sem, abyste i vy si ho mohli přečíst, zamyslet se nad ním a čerpat z něj. Jorda :)

Mé dítě!
Možná mě neznáš, ale vím o tobě všechno.
"Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě." (Žalm 139,1)
Vím, kdy sedíš a kdy vstáváš.
"Víš o mě, ať sedím, nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat." (Žalm 139,3)
Důvěrně znám všechny tvé cesty.
"Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny mé cesty jsou ti známy." (Žalm 139,3)
Dokonce mám spočteny i všechny vlasy na tvé hlavě.
"Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás jsou pak spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu, než mnoho vrabců." (Matouš 10,29-31)
Byl jsi učiněn k mému obrazu.
"Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil." (1 Mojžíšova 1,27)
Ve mně žiješ, pohybuješ se a máš svůj pravý život.
"Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků: Vždyť jsme jeho děti." (Skutky 17,28)
Jsi mým dítětem.
"(Skutky 17,28)"
Znal jsem tě ještě před početím.
"Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za proroka." (Jeremiáš 1,4-5)
Vyvolil jsem tě, když jsem plánoval stvoření.
"On je ten, v němž se Nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svoji naději, stali se chválou jeho slávy." (Efeským 1,11-12)
Nejsi omyl, všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize.
"Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl ve skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dříve než jediný z nich nastal." (Žalm 139,15-16)
Určil jsem přesný čas tvého narození, a místo, kde budeš žít.
"On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel." (Skutky 17,26)
Jsi obdivuhodně stvořen způsobem, který vyvolává úžas a úctu.
"Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom." (Žalm 139,14)
Utkal jsem tě v životě tvé matky.
"Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal." (Žalm 139,13)
Doprovázel jsem tě až ke dni, kdy ses narodil.
"Na tebe jsem odkázán již od života matky, oddělil sis mě už v matčině nitru. Chvalozpěv můj o tobě bude znít neustále." (Žalm 71,6)
Ti, kdo mě neznají, o mě vydávají špatné svědectví.
""Vy konáte skutky svého otce." Řekli mu: "Nenarodily jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha." Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel, a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži." (Jan 8,41-44)
Nejsem vzdálený ani rozhněvaný, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky.
"Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh k nám má, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (1. Janova 4,16)"
Toužím tě zahrnout láskou.
"Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi." (1. Janova 3,1)
Protože jsi mé dítě a já jsem tvůj Otec.
"(1. Janova 3,1)"
Nabízím ti mnohem víc, než co ti kdy mohl dát tvůj pozemský otec.
"Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec v nebesích dá dobré dary těm, kdo ho prosí!" (Matouš 7,11)
Protože jsem dokonalý Otec.
"Buďte tedy dokonalý, jako je dokonalý váš nebeský Otec." ( Matouš 5,48 )
Každý dobrý dar, který přijímáš, pochází z mé ruky.
"Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu." (Jakub 1,17)
Protože jsem tvůj živitel a naplňuji všechny tvé potřeby.
"Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujeme. Hledejte nejprve jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno." (Matouš 6,31-33)
Můj plán pro tvoji budoucnost vždy obsahuje naději.
"Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději pro budoucnost." (Jeremiáš 29,11)
Protože tě miluji nekonečnou láskou.
"Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti trpělivě prokazoval milosrdenství." (Jeremiáš 31,3)
Mé myšlenky o tobě nelze spočítat, je jich jako písku v poušti.
"Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, sečetl bych je, ale je jich víc než písku." (Žalm 139,17)
Raduji se nad tebou s plesáním.
"Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá." (Sofoniáš 3,17)
Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro.
"Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro." (Jeremiáš 32,40)
Jsi mé drahé vlastnictví, můj poklad.
"Nyní tedy, bude-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu , budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, přestože má je celé země." (1. Mojžíšova 19,5)
Celým svým srdcem a celou svou duší toužím tě zaopatřit.
"Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro; v té zemi je opravdu zasadím." (Jeremiáš 32,41)
Chci ti ukázat veliké a úžasné věci.
"Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci." (Jeremiáš 33,3)
Budeš-li mě hledat celým svým srdcem, nalezneš mě.
"Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho hledat celým svým srdcem a celou svou duší." (5. Mojžíšova 4,29)
Raduj se ve mně a já naplním touhu tvého srdce.
"Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce." (Žalm 37,4)
Protože jsem to já, kdo ji do tebe vložil.
"Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí." (Filipským 2,13)
Mohu učinit mnohem víc, než si vůbec dokážeš představit.
"Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků." (Efeským 3,20-21)
Jsem tvým nejvyšším utěšitelem.
"Sám pak náš pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec … si vás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději." (2. Tesalonickým 2,17)
Jsem také Otec, který tě potěšuje ve všech tvých těžkostech.
"Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém našem soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha." (2. Korintským 1,3-4)
Budu tě utěšovat tak, jako matka utěšuje své dítě.
"Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit." (Izaiáš 66,13)
Když jsi zlomený, jsem ti blízko.
"Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán." (Žalm 34,10)
Tak jako pastýř nosí jehňátko na svém srdci, tak tě ponesu.
"Jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede." (Izaiáš 40,11)
Jednoho dne ti setřu každou slzu z očí.
"Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi lidmi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již více nebude, ani žalu, ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo." (Zjevení 21,3-4)
A odstraním také každou bolest, kterou jsi trpěl na Zemi.
"(Zjevení 21,3-4)"


Jsem tvůj Otec a miluji tě stejnou láskou, jakou miluji svého Syna Ježíše.
"Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne." (Jan 17,22-23)
Protože v Ježíši se zjevila moje láska k tobě.
"Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já abych byl v nich." (Jan 17,26)
On je mým dokonalým obrazem.
"On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech." (Židům 1,3)
Přišel ti ukázat, že jsem s tebou a pro tebe, ne proti tobě.
"Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Římanům 8,31)
Přišel ti říci, že nepočítám tvé hříchy.
"Neboť v Kristu Bůh usmířilo svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření." (2. Korintským 5,19)
Ježíš zemřel, abychom ty a já mohli být smířeni.
"(2. Korintským 5,19)"
Jeho smrt byla vyjádřením mé bezmezné lásky k tobě.
"V tom je láska: ne že my jsme si zamilovaly Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy." (1.Janova 4,10)
Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvoji lásku.
"On neušetřil svého vlastního Syna, ale ze nás všecky ho vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?" (Římanům 8,32)
Jestliže přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mne.
"Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce." (1.Janova 2,3)
Nic tě nemůže znovu oddělit od mé lásky.
"Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Římanům 8,38-39)
Přijď domů, a uspořádám tu největší nebeskou slavnost, jakou ještě nikdo nezažil.
"Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." (Lukáš 15,7)
Jsem a vždy budu Otcem.
"Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod." (Efeským 3,14-15)
Ptám se tě: CHCEŠ BÝT MÝM DÍTĚTEM?
"TĚM PAK, KDO JEJ PŘIJALI A VĚŘÍ V JEHO JMÉNO, DAL MOC STÁT SE BOŽÍMI DĚTMI. TI SE NENARODILI JAKO DĚTI POZEMSKÝCH OTCŮ, NÝBRŽ SE NARODILI Z BOHA." (Jan 1,12-13)

Čekám na tebe!
(PODOBENSTVÍ O MARNOTRATNÉM SYNU - Lukáš 15,11-32)

Tvůj milující Otec
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Dita Dita | Web | 5. února 2010 v 12:51 | Reagovat

zajímavý

2 Peccadillo Peccadillo | Web | 8. března 2010 v 19:54 | Reagovat

Super příspěvek !! Viděla jsem i video, a uplně mě to dojalo..
Ani neviš jak jsem rada že po asi půl hodině hledání křesťanského blogu, kdy jsem už četla články typu Ježíš je vůl protože se nepomstil těm kdo ho zabili, nebo že ježíš holdoval marihuaně, nebo souboj kdo je větší borec satan nebo ježíš a kde satan vede, konečně potkat takový blog...jen tak dál :) uplně jsi mě teď potěšil/a a musela jsem ti to říc  :-D

5 MIAEjb MIAEjb | E-mail | Web | 18. října 2017 v 21:33 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama